REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU
„Odegraj się za odwołane Mistrzostwa”

I. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu pod nazwą „Odegraj się za odwołane Mistrzostwa”, określanego dalej jako „Konkurs” i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest spółka Octopus Warsaw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-587), przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000126015, kapitał zakładowy w wysokości 7.191.000,00 zł, REGON: 010579937, NIP: 5210087180, zwana dalej: „Organizatorem”.
 • Organizator, będący agencją reklamową, działa w imieniu własnym, ale na zlecenie i za zgodą spółki Eurocash Franczyza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (kod: 62-052), przy ul. Wiśniowej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000259846, kapitał zakładowy w wysokości 3.800.000,00złotych, REGON: 300333695, NIP: 7772910817, zwanej dalej: „Eurocash”, będącej fundatorem nagród w Konkursie.
 • Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Konkurs jest urządzany w terminie od dnia 28 maja 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku - w tym terminie można zgłaszać udział w Konkursie.
 • Konkurs jest ogłaszany na stronie internetowej pod adresem konkurs.delikatesy.pl oraz delikatesy.pl/konkurs (dalej: „Strona”) oraz na stronie internetowej stanowiącej tzw. fanpage Delikatesy Centrum (dalej „Profil”), prowadzonej w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem: https://www.facebook.com/Delikatesypl/ (dalej „Facebook”).
 • Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród.
 • Celem Konkursu jest promocja produktów dostępnych w sieci sklepów Delikatesy Centrum oraz Mila poprzez nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadanie konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Uczestnicy Konkursu

 • Konkurs jest kierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat i mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
 • Dana osoba może brać udział w Konkursie wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że może otrzymać w Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę.
 • Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
 • Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów ani pracownicy Organizatora, Eurocash, sieci sklepów Delikatesy Centrum oraz Mila, ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym tytule oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w tytule III Regulaminu, są dalej zwane „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

III. Udział w Konkursie

 • Udział w Konkursie wymaga:
  • dokonania zakupu, w okresie trwania Konkursu, w jednym ze sklepów sieci Delikatesy Centrum lub Mila:
   • produktów o łącznej wartości 49,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych) brutto, z zastrzeżenie ust. 2 poniżej lub;
   • co najmniej jednego produktu oznaczonego specjalną etykietą z oznaczeniem konkursu „100 000 zł za odwołane Mistrzostwa; lista produktów, o których mowa w niniejszej lit. b) powyżej jest dostępna przez cały okres trwania Konkursu na Stronie, w gazetce promocyjnej Delikatesów Centrum oraz Mila, a także przy oznaczeniu danego produktu w każdym sklepie sieci Delikatesy Centrum oraz Mila;
   oraz zarejestrowania zakupu na karcie lojalnościowej Delikarta (dalej: „Zakup”); Uczestnik biorący udział w Konkursie musi być właścicielem Delikarty, której używa do dokonania Zakupu;
  • zachowania dowodu dokonania Zakupu (np. paragonu);
  • dokonania zgłoszenia do Konkursu oraz wykonania zadania konkursowego, na zasadach opisanych w ust. 3-4 poniżej.
 • Do Zakupu nie wlicza się produktów następujących kategorii: leki, napoje alkoholowe, z wyłączeniem piwa, wyroby tytoniowe, e-papierosy, karty podarunkowe, bony i talony podarunkowe, karty do telefonu typu pre-paid, produkty tzw. początkowego żywienia niemowląt, usługi i sprzedaż zakładów na gry liczbowe, losy loterii pieniężnych, produkty i usługi w zakładach bukmacherskich.
 • W celu dokonania zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”) należy w terminie wskazanym w tytule I ust. 4 Regulaminu łącznie:
  • zarejestrować Zakup, w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 4 poniżej; w ramach tego etapu Uczestnik wypełnia formularz, w którym podaje: numer Delikarty, numer telefonu, datę urodzenia oraz kwotę Zakupu; data urodzenia podana w formularzu musi być zgodna z datą urodzenia podaną przez Uczestnika przy rejestracji Delikarty;
  • wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi (dalej: „Odpowiedź”) na następujący temat ogłoszony przez Organizatora na Stronie lub na Profilu: „Odegraj się jak na mistrza przystało i ustrzel 100.000,00 złotych rekompensaty za odwołane mistrzostwa. Napisz, na co wydasz taką kasę, żeby poczuć smak mistrzostw i zgarnij dla siebie całą pulę!”; Odpowiedź powinna mieć formę tekstu o długości nieprzekraczającej 300 znaków (wliczając spacje).
 • Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
  • na Stronie,
  • umieszczając komentarz o treści „WCHODZĘ DO GRY” pod postem konkursowym, zamieszczonym przez Organizatora na Profilu; w tym przypadku Uczestnik dostaje informację od bota poprzez aplikację Messenger i dokonuje Zgłoszenia zgodnie z kolejno otrzymywanymi w ramach tej aplikacji instrukcjami.
 • Jeden Zakup uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia.
 • Dokonując Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że:
  • zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania;
  • dokonał Zakupu, którego dotyczy dane Zgłoszenie do Konkursu w terminie trwania Konkursu, określonym w tytule I ust. 4 Regulaminu;
  • nie dokonał, w ramach Zakupu, rejestracji produktów, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 • Zamieszczane w ramach Zgłoszenia Odpowiedzi muszą spełniać określone poniżej, następujące standardy:
  • zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi, które mogą naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, w tym prawo do prywatności; zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne;
  • Odpowiedzi nie mogą zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie, w tym dotyczące Organizatora, Eurocash, Delikatesy Centrum, Mila, produktów lub marek Eurocash, Delikatesy Centrum, Mila ani żadnych innych treści przedstawiających jakiekolwiek podmioty, w szczególności Organizatora, Eurocash, Delikatesy Centrum, Mila, ich produkty lub marki w negatywny sposób; Odpowiedzi nie mogą zawierać także zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż przysługujące Eurocash.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do standardów określonych powyżej lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu oraz Konkursu, Uczestnik może przesłać e-mail z zapytaniem na adres: kontakt@konkursdelikatesy.pl, a Organizator odpowie na te pytania w terminie 3 (trzech) dni roboczych.
 • Uczestnik nie może po dokonaniu Zgłoszenia wprowadzać zmian do Odpowiedzi.
 • Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, których Zgłoszenia nie spełniają standardów określonych w niniejszym tytule III Regulaminu lub w inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu.
 • Uczestnik biorąc udział w Konkursie nie może być członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie może go łączyć jakakolwiek umowa z żadną taką organizacją, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Odpowiedzi, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

IV. Przyznanie nagród w Konkursie

 • Zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) wyłania komisja powołana przez Organizatora na czas obowiązywania niniejszego Regulaminu, składająca się z 3 (trzech) osób – przedstawicieli Organizatora lub Eurocash (dalej: „Komisja”). Komisja rozpatruje wyłącznie Zgłoszenia prawidłowe, zgodne z niniejszym Regulaminem.
 • Wybierając Odpowiedzi, Komisja kieruje się własną, subiektywną oceną, biorąc jednak w szczególności pod uwagę oryginalność pomysłu, kreatywność, zgodność z tematem Odpowiedzi. Komisja rozpatruje wyłącznie Zgłoszenia, które zostały dokonane prawidłowo, a Uczestnicy dokonujący takich Zgłoszeń spełniają warunki określone w Regulaminie.
 • Wybór Zwycięzców następuje w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia przyjmowania Zgłoszeń. W Konkursie jest wybierany:
  • 1 (jeden) Zwycięzca nagrody głównej - autor najlepszej Odpowiedzi - który jest uprawniony do nagrody, o której mowa w tytule V ust. 1 pkt 1) Regulaminu oraz
  • 60 (sześćdziesięciu) Zwycięzców nagród dodatkowych, z czego autorzy:
   • 20 (dwudziestu) następnych w kolejności Odpowiedzi, są uprawnieni do nagrody, o której mowa w tytule V ust. 1 pkt 2) lit. a) Regulaminu;
   • kolejnych 20 (dwudziestu) Odpowiedzi, są uprawnieni do nagrody, o której mowa w tytule V ust. 1 pkt 2) lit. b) Regulaminu;
   • kolejnych 20 (dwudziestu) Odpowiedzi, są uprawnieni do nagrody, o której mowa w tytule V ust. 1 pkt 2) lit. c) Regulaminu.
 • W przypadku braku odpowiedniej liczby Zgłoszeń w Konkursie, Organizator wydaje nagrody w liczbie, odpowiadającej liczbie dokonanych Zgłoszeń.
 • Zwycięzcy są powiadamiani o wygranej w formie wiadomości SMS, wysłanej na numer telefonu przypisany do danej Delikarty. W terminie kolejnych 2 (dwóch) dni od daty otrzymania informacji o wygranej, Zwycięzca jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi, poprzez unikalny link zawarty w tej wiadomości, swoich danych niezbędnych do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki lub innych, wnioskowanych przez Organizatora danych i informacji (np. numer rachunku bankowego).
 • W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy wymaganych danych i informacji w terminie określonym w ust. 5 powyżej, przesłania przez Zwycięzcę wiadomości niezawierającej wymaganych danych lub dokumentów lub przesłania danych lub dokumentów nieprawidłowych, Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody. Podobnie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która nie została przez niego odebrana w terminie. Nagrody nie wydane pozostają własnością Organizatora.

V. Nagrody

 • W Konkursie są wydawane następujące nagrody:
  • nagroda główna, stanowiąca nagrodę pieniężną w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) (dalej: „Nagroda Główna”); w Konkursie jest przyznawana 1 (jedna) Nagroda Główna;
  • nagrody dodatkowe:
   • laptop Huawei MateBook D15 BOHRK-WAQ9BR RYZEN 5 3500/8G/256G/INT, o wartości 2.599,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych); w Konkursie jest przyznawanych 20 (dwadzieścia) nagród, o których mowa powyżej;
   • telewizor Smart TV Samsung UE55RU7022K, o wartości 1.828,90 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia osiem złotych 90/100); w Konkursie jest przyznawanych 20 (dwadzieścia) nagród, o których mowa powyżej;
   • konsola Microsoft Xbox One X 1TB, o wartości 1.399,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych); w Konkursie jest przyznawanych 20 (dwadzieścia) nagród, o których mowa powyżej;
   (dalej łącznie: „Nagrody Rzeczowe”).
 • Do Nagrody Głównej oraz każdej Nagrody Rzeczowej Organizator przyznaje nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody Głównej oraz, odpowiednio, Nagrody Rzeczowej (ubruttowienie). Nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10% łącznej wartości Nagrody Głównej oraz, odpowiednio, Nagrody Rzeczowej wraz z nagroda pieniężną, o której mowa powyżej) jest pobierana i wpłacana na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla Eurocash, przez Eurocash jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 • Nagroda Główna oraz, odpowiednio, Nagroda Rzeczowa wraz z nagrodą pieniężną, o której mowa w ust. 2 powyżej jest dalej zwana „Nagrodą”.
 • Wydanie Nagród Rzeczowych Zwycięzcom następuje w terminie 5 dni roboczych, przesyłką kurierską, na adres przekazany przez Zwycięzcę. Nagroda Główna jest wydawana w terminie 5 dni roboczych przelewem, na rachunek bankowy Zwycięzcy albo w inny, ustalony ze Zwycięzcą sposób.

VI. Prawa autorskie

 • Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Odpowiedzi, zwanych dalej: „Utworami”, w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów z chwilą wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  • w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).
 • W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania, wprowadzania zmian w Utworach oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom. Ponadto, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika jako autora Utworu.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Odpowiedzi lub wymaganych dla jej eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Uczestnika albo odpowiednio zażądać jej zwrotu.

VII. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu

 • Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w tytule II Regulaminu lub jeżeli Odpowiedź nie spełnia wymaganych standardów określonych w tytule III Regulaminu, lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
 • W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania Regulaminu lub spełniania przez Uczestnika warunków uprawniających do wydania Nagrody, Organizator może żądać od Uczestnika, w dowolnym momencie, przedstawienia określonych dokumentów, w szczególności dowodu Zakupu lub dokumentu tożsamości, a Uczestnik zobowiązuje się zadośćuczynić temu żądaniu w terminie do 5 (pięciu) dni od jego przedstawienia.

VIII. Reklamacje

 • Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 • W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w tytule I ust. 1 Regulaminu lub przesłana emailem na adres: kontakt@konkursdelikatesy.pl. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, numer Delikarty i numer telefonu a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 • Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 14 (czternastu) dni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 • Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail.

IX. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurocash Franczyza sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail eurocash@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem (61) 333 22 77 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod_ecf@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem (61) 333 22 77 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu realizacji przyrzeczenia publicznego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji przyrzeczenia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w wewnętrznych celach administracyjnych na potrzeby organizacji Konkursu - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na sprawnej organizacji Konkursu;
  • w wypadku gdy Pani/Pan zostanie laureatem konkursu, w celu wydania nagrody - wówczas podstawą prawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji umowy, której Pani / Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wypełnieniu zobowiązania do wydania nagrody;
  • w celach analitycznych i statycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analizy rozwoju programu lojalnościowego Delikarta;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora, zapewniającym wsparcie administracyjne oraz IT.
 • W ramach zgłoszeń do Konkursu wysyłanych poprzez Facebook i aplikację Messenger Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarzy do Facebook Inc. (Stany Zjednoczone Ameryki). Facebook Inc. uczestniczy w programie Tarczy Prywatności, co daje rękojmię prawidłowego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych i zgodności z prawem ich przetwarzania. Więcej informacji o Tarczy Prywatności można uzyskać na stronie: https://www.privacyshield.gov/welcome lub u Administratora pisząc na adres iod_ecf@eurocash.pl lub na adres siedziby Administratora.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy i trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w związku z Pani/Pana uczestnictwem w Konkursie jest dobrowolne, jednak niezbędne by wziąć w nim udział.

X. Postanowienia końcowe

 • W okresie trwania Konkursu niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: Octopus Warsaw Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa , jest przesyłany e-mailem.
 • Nazwy tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny.
 • We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Organizator:
Octopus Warsaw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością